fbpx

 REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Secțiunea I: Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale „” este NOODLE PACK SRL, Cluj-Napoca, P-ta Ion Agarbiceanu, nr.4, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3218/2014, cod de înregistrare RO33788933, cont bancar RO74BTRLRONCSOC497255001, deschis la Banca Transilvania , reprezentată de Tisea Daniel Aurel, în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator. 

1.2. Participanții si toate entitatile implicate in Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei. Prin inscrierea la Campanie, adica inscrierea bonului fiscal care atesta achizitia unui produs 10Pack din orice restaurant Noodle Pack, pe pagina de concurs www.noodlepack.ro/10pack,  in perioada de desfasurare a campaniei se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant precum si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1), in vederea derularii Campaniei si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, inclusiv ulterior incetarii Campaniei. 

1.3. Regulamentul oficial va fi făcut public conform legislației aplicabile in Romania, pe site-ul www.noodlepack.ro.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice asemenea situatie. Orice incidente de natura celor enumerate in cuprinsul prezentului paragraf vor intra în vigoare numai odata cu publicarea pe site-ul www.noodlepack.ro a actului aditional prin care organizatorul a anuntat incidentul. 

Secțiunea II: Mecanismul de participare si desemnarea castigatorilor

2.1.  În urma achiziționării unui produs 10Pack din oricare dintre restaurantele Noodle Pack  în perioada de derulare a Campaniei, participanții vor inscrie bonul fiscal care atesta achizitia produsului pe pagina web www.noodlepack/10pack. 

2.2   Mecanism de inscriere in concurs:

 • Clientul inscrie bonul fiscal pe paginina oficiala a concursului, urmand toti pasii mentionati si completand toate campurile obligatorii din formularul de inscriere.
 • Clientul accepta termenii si conditiile concursului.
 • Dupa parcurgerea pașilor de intregistrare, pe pagina se va afisa un mesaj de confirmare care atesta inscrierea la concurs.
 • Un bon fiscal poate fi inscris o singura data, indiferent de numarul de produse 10Pack de pe bon. O persoana poate inscrie mai multe bonuri fiscale.

 

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau chiar inceta Campania organizata in masura in care identifica postate imagini din partea oricarui participant, imagini care au cu caracter defaimator la adresa Restaurantului Noodle Pack, la adresa Complexelor Comerciale aferente , la adresa angajatilor sau a altor clienti apartinand restaurantului sau centrului comercial. Totodata aceeasi masura poate fi aplicata si in cazul oricaror postari care ar aduce atingere ordinii publice sau bunelor moravuri. Organizatorul are totodata dreptul discretionar de a aplica doar o sanctiune individuala, fata de participantul care a postat o imagine cu caracter defaimator sau care aduce atingere ordinii publice sau bunelor moravuri si de a exclude acest participant de la Campanie, continuand astfel Campania cu restul participantilor. 

2.3. Câștigătorii campaniei se vor anunta in data de 15 martie 2021.

2.4. Desemnarea castigatorilor va avea loc prin incheierea unui proces verbal. Stabilirea castigatorilor premiilor va avea loc in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al departamentului juridic, precum si un consultant tehnic IT din cadrul Organizatorului, persoane care vor constitui „Comisia de validare a rezultatelor”.  Castigatorii vor fi anuntati telefonic si/sau pe email, la datele de contact furnizate prin intermediul formularului de inscriere la concurs. În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat in termen de 15 zile de la data extragerii  sau  desi a fost contactat refuză sa se prezinte sa ridice premiul in acelasi termen anterior specificat, premiul său va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauze ce nu ii sunt imputabile. 

2.5. In vederea ridicarii premiului, participantii desemnati drept castigatori vor prezenta bonul fiscal care atesta achizitia produslui si care a fost trimis in vederea participarii la campanie si vor semna un Proces verbal de  predare-primire.

2.6  Premiul va fi ridicat de către câștigator în ziua și locația indicată și comunicată de Organizator. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani.

Secțiunea III: Perioada de desfășurare a Campaniei

3.1. Campania la care face referire prezentul regulament se va desfășura în perioada 05.02-05.03.2021 Inscrierea la concurs se va putea realiza in intervalul 05.02.2021 ora 10:00 – 05.03.2021, ora 23.59. Bonurile participante la Campanie este obligatoriu sa fie emise intr-o data  din intervalul 05.02.2021, ora 08.00- 05.03.2021, ora 22.00.

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest fapt in mod public.

Secțiunea IV: Dreptul de participare

4.1. La concurs poate participa orice persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, atât cetățeni români cât și cetățeni străini dar care sunt rezidenți în Romania, sau cu domiciliul/reședința  temporară în țară. 

4.2. La concurs NU au drept de participare următoarele persoane:

 1. angajații companiei organizatoare sau prestatorii de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor si al oricăror imobile/ locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea.
 2. membrii familiilor menționați la pct. a de mai sus (insemnând copii, părinti, soț/soție, frate/soră)
 3. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți de la data începerii concursului.

4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, inclusiv va urmare a incalcarii prevederilor art. 2.3, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 

4.5 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

 4.6 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Secțiunea V: Premiile și valoarea acestora

În cadrul campaniei se vor acorda următoarele premii:

 • 3  premii x 1  SONY PlayStation5
 •       valoarea totală a premiilor în cadrul Campaniei este de 7997 lei, TVA inclus.

Secțiunea VI: Aspecte legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal

6.1. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului nr.2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal, sens in care isi asuma fata de participanti angajamentul stabilit in cuprinsul Anexei nr.1. Totodata participantii la Campanie isi dau acordul la folosirea datelor cu caracter personal pe care le pun la dispozitie

Secțiunea VII: Încetarea înainte de termen a Campaniei

7.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie fortă majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

7.2. Situațiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

7.3. În situațiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai are nicio obligație financiara si/sau materiala către Participanți. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoștința publica pe site-ul www.noodlepack.ro/10pack.

7.4. Prevederile prezentei Sectiuni sunt aplicabile si in situatia in care este incident unul din cazurile de incetare a campaniei descrise la art. 2.2.

Secțiunea VIII: Litigiile și legea aplicabilă

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă din municipiul Cluj-Napoca, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.

8.2. Legea aplicabilă este legea română.

Sectiunea IX: Taxe si impozite 

9.1 Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze, in masura in care ar fi incidenta o asemenea situatie conform reglementarilor fiscale aplicabile, impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Pentru castigatorii de alta cetatenie, Organizatorul va sprijini castigatorii pentru îndeplinirea formalitatilor aferente impozitarii fiscale prin transmiterea documentelor solicitate de autoritati, daca este cazul si daca acestea sunt în sarcina directa a Organizatorului conform legii. 

Sectiunea X – Limitarea raspunderii 

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. 

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: a) Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus; b) Inscrierile care nu contin aspectele indicate ca obligatorii; c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra datelor de contact ale Participantilor;  d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale; e) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita; Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice. 

10.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. 

10.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. 

10.6 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori etc.

10.7 Organizatorul nu raspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului în care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

Secțiunea IX: Clauze finale

11.1. În vederea sesizărilor de orice natură sau a contestatiilor, participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa de e-mail: marketing@noodlepack.ro sau pe pagina de Facebook aferenta concursului.

11.2. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator, la adresa de email marketing@noodlepack.ro, in termen de 3 zile de la publicarea castigatorilor pe pagina web – www.noodlepack.ro. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

11.3. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada derulării  Campaniei, pe site-ul  www.noodlepack.ro/10pack.

 

11.4. În cazul în care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide în masura în care pot produce efecte juridice chiar în absenta conditiilor declarate nule. În masura posibilului, conditiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Organizator,

NOODLE PACK S.R.L.

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: NOODLE PACK SRL, Cluj-Napoca, P-ta Ion Agarbiceanu, nr.4, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3218/2014, cod de înregistrare RO33788933, cont bancar RO74BTRLRONCSOC497255001, deschis la Banca Transilvania, (denumita in continuare “Operatorul”) Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: NOODLE PACK SRL, Cluj-Napoca, P-ta Ion Agarbiceanu, nr.4, jud. Cluj, telefon +40371515800 email:office@noodlepack.ro. 
 2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei In cadrul Campaniei. Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) Nume si prenume (ii) Numar de telefon (iii) Adresa de email (iv) Numar bon fiscal. (v) Codul numeric personal. Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul ar fi obligat la retinerea si virarea unui impozit asupra premiului acordat, conform reglementarilor fiscale in vigoare. Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie si/sau a acordarii premiilor. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei. 
 3. Scopul procesarii. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea: (i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnarii si validarii castigatorilor; (iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale Operatorului. In vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin, Operatorul va publica numele si prenumele participantilor castigatori ai Campaniei pe site-ul www.noodlepack.ro. 
 4. Temeiul juridic al prelucrarii. Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Companiei și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei. 
 5. Destinatarii datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – BENISOFT TECH SRL. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 
 6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii, in masura in care plata unui asemenea impozit ar cadea in sarcina Organizatorului. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. 
 7. Drepturile persoanelor vizate. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Cluj-Napoca, P-ta Ion Agarbiceanu, nr.4, jud. Cluj, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: office@noodlepack.ro. 
 8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor. Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 
 9. Securitatea datelor cu caracter personal. Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 
 10. Modificarea Anexei 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 
 11. Alte prevederi. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.